Skip to content

Een beloftevolle nieuwe episode in de Nethys saga Alliantie van burgerenergiecoöperaties wil Elicio overnemen

Luik – De schimmige saga rond de verkoop van Elicio voor twee euro heeft al veel inkt doen vloeien en heeft de publieke opinie in Wallonië, maar ook in de rest van het land gechoqueerd.  Over het algemeen zijn de spelers op de energiemarkt in België niet meer lokaal, maar multinationals waar de beslissingscentra niet meer in eigen land liggen en waar de winsten veel te weinig naar de lokale economie terugvloeien.

Ook in Nederland kent men dat fenomeen: 44 Nederlandse gemeenten verkochten onlangs de publieke producent en leverancier van groene energie, Eneco, aan Mitsubishi, een Japans concern.

Om dergelijk scenario te vermijden, stellen de burgerenergiecoöperaties voor dat zij de controle over Elicio overnemen en de referentieaandeelhouder worden.

Dat lijkt essentieel voor:

  • het transparante beheer van de onderneming,
  • het in handen houden van onze hernieuwbare en duurzame energie,
  • het beletten dat de meerwaarden ontsnappen aan de lokale spelers omdat dit hun mogelijkheid om actie te ondernemen in het algemeen belang beperkt, …

maar ook en vooral:

  • om de economie in alle regio’s van ons land te versterken door het ontwikkelen van lokale windprojecten in burgerhand.

Om dit te doen creëren verschillende Belgische burgerenergiecoöperaties, met de steun van de REScoop federaties, en enkele Luikse spelers “Coöperatieve Energie Coopérative”, een alliantie die de burgers zal oproepen om te investeren.

« Coöperatieve Energie Coopérative » presenteert zich als kandidaat koper van Elicio en vraagt toegang tot alle informatie met betrekking tot de activa van de onderneming (dataroom) om een bod te kunnen voorbereiden.

Ter herinnering:

Elicio is een producent van hernieuwbare energie die voor 100% een dochteronderneming is van Nethys. Elicio heeft onshore windparken (sommige in Wallonië, maar vooral in Vlaanderen, Frankrijk en Servië) en offshore windparken voor de Belgische kust ontwikkeld die tegen 2020 de elektriciteitsbehoeften van 500.000 huishoudens zullen dekken.

Ter ondersteuning van de investeringen door burgers steunt “Coöperatieve Energie Coopérative” op het Europese REScoop-netwerk en het coöperatieve”MECISE”-fonds dat is opgericht om projecten op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie op Europese schaal te financieren. MECISE zal de operatie financieel ondersteunen, want het is duidelijk dat Elicio veel meer dan twee euro waard is.

Quotes:

Mario Heukemes, bestuurder van REScoop Wallonie: “Via deze coöperatie zullen we de principes van transparantie, solidariteit en duurzaamheid toepassen door voort te bouwen op het coöperatieve model van de sociale, lokale en circulaire economie. De overname en de ontwikkeling van een bedrijf dat energie produceert en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen sterk beperkt, is een versneller van de ecologische transitie en de economische heroriëntatie van Wallonië.”

Fabienne Marchal, voorzitster van REScoop Wallonie: “We willen Elicio in Wallonië versterken door de vaardigheden van deze ontwikkelaar te combineren met onze expertise van het terrein en het in dialoog treden met de burgers. Wij willen voor de ontwikkeling van onze windparken samenwerken met Elicio. De integratie van de burgerenergiecoöperaties als referentieaandeelhouders zal Elicio veerkrachtiger maken door het te integreren in een  economisch systeem waarin de traditionele particuliere sector met winstoogmerk en de publieke sector gaan samenwerken met  deze “derde-coöperatieve sector”, die zich onderscheidt van de andere twee sectoren omdat hij zowel de markt gerichte logica als de niet-markt gerichte logica verzoent.

Alain Damay, Project Manager voor de burgerenergiecoöperatie Emissions Zéro: “In het algemeen streven burgercoöperaties via burgerparticipatie in windenergieprojecten naar een economische impact van de exploitatie van een natuurlijke hulpbron die een gemeenschappelijk goed is.

In tegenstelling tot zonne-energie is windenergie moeilijk toegankelijk voor individuele burgers. Het doel is hen de mogelijkheid te geven om ook deel te nemen aan de exploitatie van wind door zich te organiseren volgens het coöperatieve model, dat onder meer de democratische participatie van zijn leden, maar ook de zorg om  het collectieve belang omvat. »

Fabrice Collignon, lokale projectleider: “De tijd voor een industrieel burgerinitiatief is aangebroken. Het is van essentieel belang om samen te werken om onze energieonafhankelijkheid te waarborgen door middel van een sterk industrieel project, gecontroleerd door de burgers, dat verankerd is in de 21e eeuw en de uitdagingen op milieugebied. Dit maatschappelijk verantwoorde industriële initiatief zal financiële middelen van het grote publiek bijeenbrengen en aantonen dat het in staat is een betrouwbare, flexibele en efficiënte partner te zijn bij het beheer van grootschalige energieprojecten.”

De overname van Elicio door “Coöperatieve Energie Coopérative” is volledig in overeenstemming met de verklaring van de Waalse regering over het regionaal beleid.

Het doel is:

  • “de ondernemers die deel uitmaken van de energietransitie en de circulaire economie aan te moedigen” (blz. 27),
  • “de ontwikkeling van windenergie te ontwikkelen en te ondersteunen door middel van burgerparticipatie” (blz. 61), maar ook
  • “ dat  de gemeenschap opnieuw zeggenschap krijgt op de energievoorziening ” (blz. 59)
  • “door de ontwikkeling van de sociale economie te bevorderen” (blz. 37) en
  • “de ontwikkeling van solidaire  burgerfinanciering  te stimuleren door het spaargeld van de Walen te mobiliseren”.(blz. 32).

Dit alles in een energievisie van een Wallonië op “100% hernieuwbare energie” en “tegen 2050 koolstofneutraal” (blz. 54 en 59).

Dirk Vansintjan, voor Ecopower voorzitter van de Europese federatie REScoop.eu en bestuurder van REScoop.be:

De burgers en andere laagspanningsklanten dragen in België 90% van de kost van de energietransitie via de doorrekening van de groene stroomcertificaten in hun elektriciteitsfactuur. Als zij in staat zijn om de energietransitie financieel interessant te maken voor de grote projectontwikkelaars is het niet meer dan billijk dat zij de kans krijgen om de hernieuwbare energieproductie in eigendom te krijgen. De overname van Elicio door de burgerenergiecoöperaties van de betrokken regio’s is een flinke stap in de goede richting.

Ondersteun ons!

Als u van mening bent dat Elicio inderdaad in handen van de burgers zou moeten zijn, steun ons dan door het volgende verzoekschrift te ondertekenen: